Watch “Top 5 Electric cars”

https://youtu.be/AqTecHY4NHQ